Wedstrijdreglement

Artikel 1: Organisatie

Groep Panorama Apotheken BVBA organiseert een wedstrijd op hun site. Deze wedstrijd begint op MAANDAG 18/01/2021 om 09:00u en eindigt op ZONDAG 07/02/2021 om 23:59u. Deze wedstrijd wordt niet gesponsord, onderschreven of georganiseerd door Facebook.

Artikel 2: Algemeen

De wedstrijd wordt uitsluitend beheerst door dit wedstrijdreglement. Door deelname aan de wedstrijd aanvaardt elke deelnemer dit reglement, alsook alle wedstrijdbeslissingen die door Groep Panorama Apotheken BVBA worden genomen. 

Groep Panorama Apotheken BVBA kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan dit reglement door melding op haar website 

Elk geschil dat niet door dit wedstrijdreglement geregeld wordt, zal door Groep Panorama Apotheken BVBA behandeld en beslecht worden en kan in geen geval door de deelnemers betwist worden. Er zal geen briefwisseling of andere communicatie gevoerd worden over de wedstrijd of dit reglement.

Artikel 3: Deelname

Alle natuurlijke personen, met een minimum leeftijd van 16 jaar, die gevestigd zijn in België en die beschikken over een e-mailadres, mogen deelnemen aan deze fotowedstrijd. 

De personeelsleden van alle apotheken van Groep Panorama Apotheken BVBA kunnen niet deelnemen aan deze wedstrijd. 

De wedstrijd vindt zowel plaats op de website van Groep Panorama Apotheken BVBA als in de apotheken. Alle andere vormen van deelname zijn uitgesloten. 

De deelnemer dient het antwoordformulier in te vullen op de site of in een van de apotheken voor 07/02/2021 om 23:59u. 

Deelname aan de wedstrijd is gratis en zonder enige aankoopverplichting. Door deel te nemen aan de Wedstrijd verklaren Deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van de wedstrijdvoorwaarden zoals in dit document beschreven 

Elke deelnemer mag slechts één maal deelnemen aan de wedstrijd. Meervoudige deelname van eenzelfde speler, door verschillende identiteiten of op welke manier ook, heeft automatisch en zonder voorafgaande berichtgeving de uitsluiting van de deelnemer aan de wedstrijd tot gevolg. 

Deelname aan de wedstrijd kan op elk moment geweigerd worden door de organisator, zonder daarvoor enige verklaring of reden op te geven.

Artikel 5: Uitsluiting

Deelnemers die het wedstrijdreglement niet respecteren, kunnen zonder verwittiging of verklaring uitgesloten worden. Elke poging tot fraude wordt bestraft met de onmiddellijke uitsluiting. Uitgesloten deelnemers komen niet in aanmerking voor een prijs.

Artikel 6: Bepaling van de winnaars

Tenzij anders vermeld bij de wedstrijdinformatie, wordt de winnaar van de prijs bepaald op basis van een juist antwoord op de wedstrijdvraag en op basis van de schiftingsvraag. Winnaar van de hoofdprijs is de deelnemer van wie de organisator als eerste het juiste antwoord op de wedstrijdvraag en op de schiftingsvraag heeft ontvangen. Bij afwezigheid van het juiste antwoord op de schiftingsvraag wint de deelnemer van wie de organisator als eerste het antwoord heeft ontvangen dat het juiste antwoord op de schiftingsvraag het dichtste benadert. Indien er een ex-aequo wordt vastgesteld, dan wint de deelnemer die als eerste het correcte antwoord op de schiftingsvraag of de beste benadering doorstuurde.

Groep Panorama Apotheken BVBA behoudt zich het recht voor om de prijzen die werden bekomen d.m.v. bedrog of fraude in te houden. 

Artikel 7: Prijs en bekendmaking

De winnaars krijgen volgende prijs: het uitgestalde pakket dat in elke apotheek staat.

De namen van de winnaars worden bekend gemaakt op de Facebook-pagina van elke apotheek. De winnaars worden gecontacteerd vie e-mail of telefonisch. De winnaar heeft 14 dagen de tijd om de prijs te aanvaarden of te weigeren. Indien de speler niet geantwoord heeft na 14 dagen, gaat de organiserende firma ervan uit dat de speler de prijs weigert. In dit geval wordt een nieuwe winnaar aangeduid conform de criteria vermeld in artikel 6. 

De verliezers ontvangen geen enkel bericht. De aangeboden en voorgestelde prijs wordt aanvaard zoals aangekondigd en kan niet betwist worden. Deze is niet inruilbaar tegen contanten of andere voordelen in natura, noch overdraagbaar aan derden. 

De prijs dient in de apotheek afgehaald te worden door de winnaar. Indien de winnaar zijn/haar prijs om welke reden dan ook niet in ontvangst kan nemen onder de voorwaarden en binnen de termijnen vermeld in dit reglement, wordt de prijs definitief als verloren beschouwd en wordt ze opnieuw toegewezen conform artikel 6 van dit reglement.

Artikel 8: Vrijwaring

Elke deelnemer verleent volledige kwijting aan Groep Panorama Apotheken BVBA van elke schadevergoeding waartoe Groep Panorama Apotheken BVBA kan worden veroordeeld wegens schending van de wetgeving die van kracht is, zoals bijvoorbeeld, doch geenszins limitatief, de wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, auteursrechten, rechten van portretten en andere intellectuele rechten. 

Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op hacking en besmetting door eventuele virussen op het netwerk. 

Groep Panorama Apotheken BVBA kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer, doch geenszins limitatief, transmissies via het internet, slecht functioneren van het internet en/of gebruikte software, de gevolgen van misdrijven, virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken, of om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard dan ook. 

Groep Panorama Apotheken BVBA kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om welke reden dan ook. 

De verbinding met Facebook van Groep Panorama Apotheken BVBA en de deelname aan de wedstrijd vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers. 

Groep Panorama Apotheken BVBA is niet aansprakelijk als onderhavige wedstrijd zou moeten gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil. 

Groep Panorama Apotheken BVBA behoudt zich in elk geval het recht voor de wedstrijdperiode te verkorten of te verlengen en elke aangekondigde datum uit te stellen. Druk-, spel-, en zetfouten of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege Groep Panorama Apotheken BVBA.

Groep Panorama Apotheken BVBA is niet verantwoordelijk voor eventuele schade – die het gevolg is van deelname aan de wedstrijd of toekenning van de prijs of die het gevolg is van het aanvaarden van de prijs. 

Bij onregelmatigheden, zoals bijvoorbeeld, doch geenszins limitatief, fouten die zich voordoen op de site van Groep Panorama Apotheken BVBA zelf, beslist Groep Panorama Apotheken BVBA autonoom over de manier waarop het probleem wordt gecorrigeerd en afgehandeld. De beslissing van Groep Panorama Apotheken BVBA kan niet worden aangevochten. Groep Panorama Apotheken BVBA of de afgevaardigde van de onderneming is niet verantwoordelijk voor het afhandelen van de actie.

Artikel 9: Privacy

De informatie en personengegevens die bij de wedstrijd verzameld worden, zullen gebruikt worden voor intern gebruik in het kader van de wedstrijd en voor marketing doeleinden. De door Groep Panorama Apotheken BVBA verkregen gegevens zullen niet aan derden worden overgemaakt. Verder worden de gegevens behandeld zoals voorgeschreven door de Privacywet.

Artikel 10: Recht en bevoegde rechtbank

De verhouding tussen Groep Panorama Apotheken BVBA en de deelnemers wordt beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen tussen Groep Panorama Apotheken BVBA en een deelnemer over het bestaan, de interpretatie, de uitvoering en de gevolgen van de wedstrijd en dit wedstrijdreglement vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Vlaanderen.

U wordt doorverwezen naar de webshop

Voor de online verkoop van geneesmiddelen en producten uit de apotheek, werken wij samen met de online apotheek van onze partner Apotheek Panorama Thiels in Geel

Via deze navigatie beland je op de webshop van Apotheek Panorama Thiels